Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Babočka str. 1
CELO-
STRÁNKOVÉ
ČTENÍ

Obrazy Zdeňka Sýkory i unikátní počítač z  60. let – začíná computer.art v  Moravské galerii

V  60. letech bylo Brno v  oblasti umění velmi progresivní – Jiří Valoch tu uspořádal přelomovou výstavu věnovanou oblasti, o níž se vědělo jen pramálo, počítačovému umění. Výstavou 1968:computer.art chce Moravská galerie poukázat na to, že českoslovenští umělci byli  i v  socialistickém prostředí schopni velmi dobře a rychle reagovat na nové směřování zahraniční umělecké tvorby. V  Pražákově paláci bude od 20. dubna připomenuta Valochova výstava doplněná o strukturální obrazy světově uznávaného umělce Zdeňka Sýkory nebo také legendární počítač LGP-30.

V  roce 1968 se v  Domě umění konala jedna z  prvních světových prezentací počítačové grafiky a Brno tak předehnalo významné výstavy v  Záhřebu nebo Londýně. Výstavu tehdy připravil Jiří Valoch, klíčová osobnost propojující české a zahraniční umění, na jehož sběratelskou vášeň poukazuje stálá expozice v  Pražákově paláci. A právě v  Pražákově paláci bude 19. dubna zahájena výstava, která připomene Valochův významný projekt a zaměří se na historickou reflexi fenoménu vzniku počítačového umění v 60. letech. „Valochova výstava působila jako zjevení. Umění generované počítačem se pro některé výtvarníky stalo jakousi novou utopickou vizí, která je děsila a fascinovala zároveň. Po roce 68´ se na tento fenomén zapomnělo. Moravská galerie se nyní snaží Valochův zásadní výstavní projekt nejen připomenout, ale především jej etablovat na poli dějin umění.“, dodává spolukurátorka výstavy Jana Písaříková.

Poprvé od roku 1988 budou v  Brně k  vidění obrazy Zdeňka Sýkory, který používal počítačové procesy před samotným vznikem malby, kombinatorický přístup uplatňoval také při svých realizacích v  architektuře (známé jsou kupříkladu větrací komíny u Letenského tunelu). Způsob umělecké tvorby Zdeňka Sýkory komentuje Pavel Kappel, odborník na konstruktivní umění 60. let 20. století: „Zdeněk Sýkora je jednou z nejpozoruhodnějších osobností českého poválečného umění jistě i pro velmi rané zapojení počítače do přípravy uměleckého díla. Jeho struktury z šedesátých let jsou založeny na originálním kombinatorickém principu a získaly mu brzy pozornost i na světové umělecké scéně. Předcházel jim dlouhý, takřka dvacetiletý malířský vývoj a důkladná teoretická reflexe vývoje moderního umění. Proto se i přes některé nové metody ve své práci nikdy nepovažoval za počítačového umělce. Vždy naopak zdůrazňoval, že se ve své tvorbě zabývá velmi tradičními malířskými problémy.“

Výstava v  Pražákově paláci bude rozdělena na dvě části – první bude připomínat zmiňovanou Valochovu výstavu z  roku 1968, v  rámci níž budou představeny práce zahraničních umělců a vědců, kteří se k umění dostali především díky svým technickým dovednostem – kupříkladu německý matematik a pionýr počítačového umění Frieder Nake, který se osobně zúčastní zahájení výstavy. Dále pak autoři Georg Nees, Charles Csuri, Leslie Mezei, Michael Noll, Lubomír Sochor a Max Bense. Druhá část se bude věnovat dílu Zdeňka Sýkory, lákadlem zde bude také model počítače LGP-30, který používal Sýkorův spolupracovník Jaroslav Blažek pro výpočet Sýkorových zadání. Jedná se o první samočinný počítač používaný na VUT Brno. Důležitou součástí výstavy bude společensko-politický kontext a zdůraznění odvahy československých umělců, kteří v   60. letech propagovali pro tehdejší vládnoucí vrstvy nepřijatelný směr.

Děkujeme Technickému muzeu v  Brně za zapůjčení exponátu.

No Drama Ondřeje Kopala

V prostoru Atria v  Pražákově paláci se postupně představí tři autoři střední generace, projekt kurátorsky zaštiťuje Richard Adam, bývalý umělecký ředitel Wannieck Gallery. Jako první se souběžně s výstavou 1968:computer.art představí malíř a nadšený cestovatel Ondřej Kopal. Jeho výstava s  názvem No Drama odkazuje na jeho poslední pobyt v  Austrálii.

Souběžně s výstavou 1968:computer.art se v Pražákově paláci ve výstavním prostoru Atrium prezentuje Ondřej Kopal, absolvent Akademie výtvarných umění v  Praze. Představuje svůj nový cyklus obrazů, který je inspirován jeho opakovaným pobytem v Austrálii. Na některých obrazech je zachycena přírodní pozoruhodnost západní Austrálie, konkrétně skalní útvar Wave Rock, který svým tvarem připomíná lámající se mořskou vlnu. V kombinaci s konkrétním druhem ovoce či zeleniny (ananas, kiwi, borůvka) vytváří malby zvláštní napětí.  Ty jsou v neposlední řadě ovlivněné rozdílným způsobem zachycení stylizovaného přírodního útvaru a realisticky zobrazeného ovoce. Druhou polohu malby pak představují události nebo navštívená místa, která Kopal v zásadě pojednává formou okamžitých deníkových záznamů.

„Na čelní stěně galerie je vystaven téměř desetimetrový ‚pás filmu‘, formou filmových políček malovaný soubor ‚záběrů‘, které se týkají zajímavých podnětů, s  nimiž se Ondřej při své cestě setkal. Druhý soubor ‚stránek z  deníku‘ je řešen formou devatenácti jednotlivých, spíše tedy komornějších pláten, nainstalovaných ve třech řadách nad sebou. Oproti monumentalitě filmového pásu zde Kopal pracuje s  jemnějším způsobem zachycení, což vyplývá i z rozměrů pláten. I v  tomto případě je ovšem naprosto suverénní. Kombinace dvou odlišných přístupů k podnětům, k  australským zážitkům představuje specifické formy zachycení země, která mu učarovala.“, přibližuje výstavu její kurátor Richard Adam.