Aktualizováno vždy o víkendu.
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník

Dopravní podnik se chystá na zimu – speciální tramvaj ošetří trolejové vedení proti namrzání

Speciálně upravená tramvaj bude projíždět Brnem a preventivně ošetřovat trolejové vedení protinámrazovou složkou. Nanesená emulze eliminuje vznik námrazy a umožní tramvajím i za nepříznivého počasí plynulou jízdu. Do ostrého provozu vyjede na začátku prosince.

Upravená služební tramvaj T3 je osazena dvěma pantografy – jedním klasickým a druhým, který na trolejové vedení při jízdě nanáší protinámrazovou emulzi. Tímto způsobem už několik let ošetřuje trolejové vedení upravený trolejbus. „Opatření se v zimním provozu osvědčilo, námraza na vedení nepřilne, a pokud ano, dá se lehce odstranit bez poškození našich vozů. Proto jsme se rozhodli podobné zařízení zakoupit i pro tramvaj,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Pantograf s pomocným zařízením stál podnik necelý milion korun. Zatímco zmíněný trolejbus používá k ochraně ekofridex, u tramvaje bude dopravní podnik testovat glycerinovou emulzi. „Budeme tak už během sezóny schopní porovnat, který způsob je efektivnější,“ řekl vedoucí střediska technického provozu Tomáš Kadlec. „Jak často bude tramvaj do ulic vyjíždět, vyplyne z testovacího provozu, ale v případě potřeby může jezdit i denně,“ dodal.

Vznik námrazy na trolejovém vedení mají omezit i speciální uhlíkové pantografické lišty, které jsou umístěny běžně na všech tramvajích. Jejich výhodou je měděná náběhová hrana, která vznik námrazy eliminuje.

Mezinárodní nekuřácký den

V  letošním roce připadne mezinárodní nekuřácký den na čtvrtek 15. listopadu.

V  Masarykově onkologickém ústavu funguje bezplatná Poradna pro odvykání kouření již přes 10 let. Je možné se do ní objednat i bez žádanky lékaře na telefonu 543 13 43 03 nebo 543 13 61 36. Je otevřena každé úterý od 8 do 17 hodin a sídlí v  Centru prevence v  Masarykově pavilonu.

Cílem mezinárodního nekuřáckého dne je upozornit na zdravotní rizika spojená s  kouřením cigaret a informovat kuřáky o možnostech zanechání kouření. Ve většině vyspělých států je užívání tabáku pokládáno za jednu z nejzávažnějších, avšak preventabilních příčin úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění. Jedná se o celou řadu onemocnění, zejména kardiovaskulárních, nádorových a respiračních, jejichž léčba představuje významnou ekonomickou zátěž pro systém zdravotní péče.

Kouření má vliv jak na celkovou míru nemocnosti a úmrtnosti populace, tak na střední délku života. Na zdraví člověka má škodlivý vliv nejen samotná spotřeba tabáku, ale i vystavování nepřímému tabákovému kouři, tzv. pasivní kouření. Vedle toho konzumace tabáku vyvolává celospolečenské náklady související se snížením produktivity práce kuřáků (jako je zvýšená pracovní neschopnost, kuřácké pauzy, invalidní důchody) a vyšší mortalitou (úmrtí v produktivním věku, vdovské a sirotčí důchody apod.).

Vzhledem k stále rostoucím počtům kuřáků a dalších uživatelů tabáku je tuto situaci možné nazvat celosvětovou pandemií. V České republice z hlediska věku je nejvyšší prevalence kuřáctví tabákových výrobků ve skupině 15 – 24 letých (34,6 %), poté prevalence klesá na 30,8 % ve skupině 25 – 44letých, 30 % ve skupině 45 – 64letých až na 18,6 % u osob ve věku 65 let a více. Stejně jako v předcházejícím roce je prevalence kuřáctví osob ve věku 65 let a více v porovnání s mladšími věkovými skupinami statisticky významně nižší. Elektronické cigarety užívalo 5,7 % osob. V porovnání s rokem 2015 (2,3 %) došlo ke statisticky významnému zvýšení u mužů i u žen a zejména pak ve věkové skupině 15 – 24 let. (SZU, 2017). Muži kouří nejčastěji 15 – 24 cigaret denně (37,9 %), ženy pak nejčastěji 5 - 9 cigaret denně (36,1 %). Podle vzdělání kouří osoby se základním vzděláním, vyučení a vysokoškoláci denně nejčastěji 15 – 24 cigaret, osoby se středoškolským vzděláním 10 – 14 cigaret. Městská populace kouří nejčastěji 15 – 24 cigaret denně; na venkově je to nejčastěji 10 – 14 cigaret.

Kouření tabáku má závažný dopad na zdravotní stav populace. Epidemiologické výzkumy dokládají, že v České republice se kouření podílí na celkové roční úmrtnosti 17 – 19 procenty (Peto et al., 2003; Sovinová et al., 2008).

Z  hlediska epidemiologického je v  České republice asi 28% pravidelných kuřáků starších 15 let. Na následky kouření zemře v  naší republice každý 5. člověk. Na následky pasivního kouření zemře v  ČR asi 3500 lidí ročně. Průměrně denně zemře na následky kouření 50 lidí. Nejčastější onemocnění z  důsledku kouření jsou onemocnění srdce a cév, následně onkologická onemocnění a chronická plicní onemocnění. Ročně zemře z  důvodu kouření asi 8000 lidí na onemocnění srdce a cév, 7000 lidí na onkologické onemocnění, 2000 lidí na onemocnění plic a 1000 lidí na jiné choroby. Rakovinou plic onemocní ročně asi 6000 lidí. To ale není jediné onkologické onemocnění. Je prokázáno, že kouření má vliv na vznik a zhoršený průběh léčby všech nádorových onemocnění. Další nemoci, které způsobuje kouření, jsou například onemocnění ledvin, zhoršení zraku, sluchu, komplikace diabetu mellitu, osteoporóza, či neplodnost. Kouření zkracuje život o průměrně 15 let. Dvě třetiny lidí, kteří zemřeli na následky kouření, byli mladší 65 let.

Tabákový kouř obsahuje více než 4000 škodlivých látek. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) jsou cigaretový kouř i tabák považovány za prokázané karcinogeny (sk. 1 A – karcinogenní pro člověka). Cigaretový kouř je považován za tzv. komplexní karcinogen, tedy směs více karcinogenních látek, jejichž účinek je různým způsobem vzájemně provázán. V dehtu je obsaženo asi 600 převážně karcinogenních sloučenin. Jsou to např. polycyklické aromatické uhlovodíky (benzo[a]pyren) způsobující  rakovinu jícnu, plic, slinivky, ledvin a močového měchýře, aromatické aminy vyvolávající rakovinu močového měchýře a anorganické sloučeniny (těžké kovy – např. kadmium, železo) způsobující rakovinu plic a kůže.

Tabákový kouř obsahuje také oxid uhelnatý, který je schopen z  červených krvinek vytěsnit kyslík.

Kouření cigaret je tedy prokazatelně škodlivou aktivitou, která negativně ovlivňuje nejen zdraví člověka, ale i jeho sociální vazby a psychický stav. Vhodné je tedy přestat kouřit, či, v  lepším případě, nezačínat.Vzhledem k  těžké návykovosti nikotinu, jako základní složky tabáku a látky, která způsobuje závislost, není zanechání  kouření jednoduché. Více než čtvrtina současných kuřáků se v průběhu posledního roku pokusila přestat kouřit (muži 26,1 %, ženy 33 %). Nejvíce připadlo do skupiny nejmladších kuřáků (15 – 24 let). S přibývajícím věkem toto úsilí klesá. Dosažený stupeň vzdělání nemá na snahu o zanechání kouření významný vliv.  V porovnání s rokem 2015 došlo ke statisticky významnému zvýšení počtu osob, kterým lékař doporučil přestat kouřit, a to o deset procent (30,6 % vs. 40,6 %). Toto procento stoupá s dosaženým věkem pacientů. (SZÚ, 2016).

Náklady na léčbu nemocí z  kouření jsou v  české republice ročně asi 80 miliard Kč. Příjem z  daní tabákových výrobků je pouze asi 35 miliard Kč.

Pro terapii odvykání kouření je doporučeno vyhledat odborníka. Je prokázáno, že kuřák, který se rozhodne přestat kouřit bez jakékoliv pomoci, má pouze 3% šanci (tzn. Pouze 3 ze 100 kuřáků se podaří přestat kouřit), že bude úspěšný. Při kombinaci s  náhradní nikotinovou terapií je pravděpodobnost asi 10% a v  případě, že navštíví specializované centrum pro léčbu závislosti na tabáku, společně s  vhodně vybranou terapií nefarmakologickou nebo farmakologickou, se pravděpodobnost úspěšného zanechání kouření výrazně zvyšuje, až na cca 44%.  Terapii odvykání kouření podporují všechny zdravotní pojišťovny v  české republice.

Do nejvyššího patra Fakulty strojního inženýrství VUT mohou studenti a akademici vyběhnout už popatnácté

Co nejrychleji zdolat všech 18 pater výškové budovy A1 Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT – to je úkol pro závodníky, kteří se v  letošním roce přihlásili do netradičního závodu Strojařské schody. První soutěžící vyběhnou na schodiště ve čtvrtek 15. 11. v 10:00. Závod pořádá Studentská komora Akademického senátu FSI v rámci listopadové události Strojařský knír, kterou se fakulta zapojila do celosvětové charitativní akce Movember.

„Stejně jako v  loňském roce je úkolem závodníků – ať už půjde o jednotlivce nebo týmy – zdolat 18 pater výškové budovy A1. Celkem jde o 362 schodů s  průměrnou výškou 18 cm. Závodníci tedy musejí zdolat převýšení 65 metrů. Pravidla jim zakazují jedinou věc – pomáhat si při běhu tím, že by se drželi zábradlí,“ uvedla tisková mluvčí FSI Radka Šťávová.

Každý účastník dostane bezkontaktní měřící čip. Svoje umístění na výsledkové listině tak může sledovat v  reálném čase na obrazovkách umístěných u startu a v  cíli závodu. Nejprve na závodní trasu vyběhnou v  10:00 jednotlivci, od 14:00 je pak vystřídají štafety. V  jednom z  týmů poběží také děkan FSI doc. Jaroslav Katolický. Slavnostní vyhlášení se bude konat ve foyer Auly Q v  15:30.

Hlavním sponzorem 15. ročníku sportovního závodu je společnost Edwards, která do soutěže věnovala hodnotné ceny. Vítězové všech kategorií získají například poukázky na nákup sportovního vybavení.

15letá tradice Strojařských schodů

Populární závod vznikl v  roce 2000 na popud Centra sportovních aktivit VUT. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci výškové budovy A1 FSI se závod v  letech 2013-2016 neuskutečnil. Ke znovuobnovení tradice Strojařských schodů se fakulta vrátila v  roce 2017. V  tomto roce také zaběhl student Ondřej Piňos nový rekord na prodloužené trati čítající 18 pater. Celkem 362 schodů zdolal v čase 1:28,36. Zda jeho výkon někdo překoná, bude jasné už ve čtvrtek odpoledne.

Strojařské schody jsou jednou z  akcí Strojařského kníru. FSI se jako jediná fakulta VUT připojila k  celosvětové kampani Movember. Finanční prostředky ze startovného budou věnovány právě na účet Movemberu v  České republice. Brněnští strojaři tak přispějí k  šíření osvěty o rakovině prostaty nebo varlat u mužů, ale také k  nákupu přístrojů do nemocnic.

Doprovodnou akcí sportovního závodu bude také informační a náborová kampaň Strojárna až na dřeň, cílená na podporu Českého národního registru dárců kostní dřeně. Hlavním organizátorem je spolek ALMA MATER z.s., spoluorganizátorem pak spolek PaLetA. Transplantaci kostní dřeně v  České republice ročně absolvuje několik set pacientů, přibližně pro každého čtvrtého pacienta se ale podle organizátorů vhodný dárce nenajde.

„Cílem dobrovolníků ze spolků ALMA MATER a PaLetA je rozšiřovat počet dobrovolných dárců a jako Fakulta strojního inženýrství jsme se rozhodli jejich aktivitu podpořit. Dobrovolníci budou zájemce z  řad závodníků i studentů informovat o tom, proč se dárci hledají, komu může darovaná kostní dřeň pomoci nebo zda jsou vhodnými dárci,“ dodala Šťávová. Akce je otevřená pro širokou veřejnost.

Mandrage se vrací na Vysočinu. Po úspěšném koncertu v  Havlíčkově Brodě předvedou show i ve Velkém Meziříčí

Jedna z  nejúspěšnějších domácích kapel, Mandrage, vyrazila na začátku října na podzimní turné a svou velkolepou show už předvedla ve více než deseti městech. Tento týden kapela zamíří na Vysočinu, kde ve Velkém Meziříčí fanouškům zahraje nejen novinky z  letošní desky Po půlnoci, ale i nejznámější hity jako Hledá se žena nebo Šrouby a matice.

„Baví mě, jak je náš set na koncertech poskládán z různě starých písniček. Když hraju, vybavují se mi různé vzpomínky na nahrávání, stará turné a tak. Je to jak cesta časem," popisuje klávesista František Bořík. „Hrát písničky z posledního alba je navíc opravdu zábavné, nepamatuju, že bych si někdy živé hraní takhle užíval,“ neskrývá nadšení František Bořík.

Fanoušci se mohou těšit na novinky z  desky, která vyšla letos v  lednu, včetně singlu Motýli anebo Endorfiny, k  němuž kapela před dvěma týdny vydala nový klip.

Kapela si pro turné vybrala místa, kam se tak často nedostane a fanoušci mají jedinečnou příležitost zažít originální vizuální show, za kterou by se nemusely stydět ani světové kapely. „Objíždíme místa, která máme rádi, ale nenavštívili jsme je většinou několik let, takže vždycky lovíme z paměti historky z minula...,“ směje se klávesista.

Turné Mandrage odstartovali 5. října v  Boskovicích a hned další den odehráli koncert i u našich slovenských sousedů v  Bratislavě. Následně zavítali do Plzeňského či Pardubického kraje a celkově během podzimu navštíví šestnáct měst včetně Jindřichova Hradce, Ústí nad Orlicí, Litoměřic, Karlových Varů nebo Kladna.

„Naplánovat turné se show, kterou jsme si na sebe vymysleli, nebylo snadné, všechna ta technika se ne úplně všude vejde. Nakonec se to ale podařilo tak, že nemusíme dělat žádné kompromisy a jsme schopni zahrát koncert, který bude znít i vypadat tak, jak chceme,“ pochvaluje si bubeník Matyáš Vorda.

Stejně jako v  případě jarních koncertů se i na podzim dočkají fanoušci kapely Mandrage vystoupení plných energie a rockových tónů. „Od začátku jsme desku Po půlnoci chtěli postavit víc na kytarách, čemuž odpovídají i koncerty. Jsme hlasitější, energičtější, rockovější,“ láká kytarista kapely Pepa Bolan.

Předskokanem je čáslavská kapela Civilní Obrana.

Vstupenky jsou k dostání v předprodejní síti TicketStream. Na upoutávku k letošnímu turné se podívejte zde: https://www.youtube.com/watch?v=d2dVoAA-rVI&feature=youtu.be

MANDRAGE TOUR podzim 2018

KŘEST 1. CHARITATIVNÍHO KALENDÁŘE AUTOSALONŮ KOPECKÝ

Kalendář v  automobilovém duchu s  názvem Srdeční záležitost zdobí Pirk, Langmajer či sourozenci Ponerovi

Společnost KOPECKÝ je přes 20 let spjata se značkou PEUGEOT a již třetím rokem je i oficiálním dealerem BMW. Když majitel Miroslav Kopecký nabídku značek ve svých autosalonech rozšířil, hledal důvěryhodnou osobnost, která by se stala ambasadorem celé společnosti a propůjčila jí svou tvář a jméno. Z  řad jejích zákazníků Peugeot byl právě pan profesor Jan Pirk, jako dlouholetý Pežoťák a aktuálně uživatel vozu BMW, ideální volbou pro propojení jednotlivých společností KOPECKÝ, které nabízejí komplexní služby značek PEUGEOT a BMW v několika městech České republiky. Při této příležitosti představil pořadatel všem návštěvníkům dva nejnovější modely, BMW X5 a PEUGEOT 508 FASTBACK.

A stejně jako se společnost snaží svým zákazníkům nabízet nadstandardní služby v  rámci prodeje a poprodejního servisu a hledá stále nové možnosti, tak i pro spolupráci s  profesorem Pirkem hledali pro toto partnerství širší smysluplný rozměr. Když se dozvěděli o charitativních kalendářích, které v  minulosti prof. Pirk nafotil ve spolupráci s  fotografem panem Šourkem, rozhodli se pomoci touto cestou i oni. Slovo dalo slovo a letos v  dubnu při příležitosti profesorových kulatých narozenin se domluvili na realizaci. „Přeji kalendáři, aby vás tak bavil, že až se budou jeho stránky chýlit ke konci roku, bude vám smutno, že už to končí,“ popřál prof. Pirk na slavnostním křtu. Součástí kalendáře se stalo několik dalších tváří, jako třeba zpěvačka Anna K., návrhářské duo sourozenci Ponerovi, automobilový závodník a herec Lukáš Langmajer. Společenské události se rovněž zúčastnili Zlata Adamovská a Petr Štěpánek, badmintonista Petr Koukal či Barbara Kautmanová, majitelka značky Ego by Roza, v  níž se výtvarně realizuje její dcera Rozárie.

Petr Štěpánek je letitým příznivcem značky Peugeot. „Auta, to je naše společné téma s  prof. Pirkem, jenže on má tu výhodu, že je sbírá. Já jsem si nedávno taky jeden vůz pořídil a těším se, že tam si na rozdíl od dnešních aut budu moci sáhnout do motoru. Je to Aerovka Cililink 662,“ sděluje herec, který je aktuálně také majitelem modelu Peugeot 3008. „Tento vůz mi ve všech směrech absolutně vyhovuje. Sáhnout po BMW se nechystám, protože to je pro mě značka ‚procovská‘, to znamená pro usedlejší pány, a to já se ještě necítím, navíc my Pražáci většinou parkujeme na ulici, a co si budeme povídat, jsou modely, které zbytečně dráždí své okolí. Kdežto u Peugeota, a to se mi nedávno stalo, na mě soused zazvonil, že mám stažené okénko,“ dodává Petr Štěpánek. Jak bylo již zmíněno, součástí kalendáře, a to hned na dvou stranách, jsou také sourozenci Nikol a Jakub Ponerovi. „Mně sice focení začalo trochu nešťastně, stihla jsem totiž cestou bourat s tramvají, ale na výsledku to znát není. I díky skvělému týmu jsem se rychle uklidnila. Sladili jsme se s Kubou dohromady, ale co si budeme povídat, k těm nádherným autům to jde jaksi samo,“ komentuje Nikol Ponerová.

Celý výtěžek je věnován Nadačnímu fondu Jakuba Halíka, který vznikl pod záštitou Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny. Nadační fond byl založen na počest Jakuba Halíka, hasiče-záchranáře, který byl až do doby, než mu byl zjištěn nádor uvnitř srdce, zcela zdravým osmatřicetiletým mužem. Po vyšetření se ukázalo, že se jedná o jeden z  nejzhoubnějších nádorů a Jakub Halík se stal prvním pacientem, kterému bylo odstraněno celé srdce a bylo nahrazeno dvěma umělými čerpadly, se kterými byl po zotavení tento pacient schopen chodit i na procházky. Bohužel během doby, kdy byl po šesti měsících zařazen do čekací listiny na transplantaci, se nevyskytl žádný vhodný dárce a došlo k  rozvoji těžké plicní infekce, na kterou nemocný nakonec zemřel.

Finance získané v  tomto fondu slouží ke zlepšení péče o nemocné se srdečním selháním, ke vzdělávání nejen lékařů, ale i sester a techniků, kteří se touto problematikou zabývají. Dále též k  nákupu zařízení potřebného k  léčbě těchto nemocných.

Michaela Lejsková


Moravská galerie ukáže nejkrásnější české knihy roku 2017

V  knihovně Pražákova paláce budou předstveny mimořádné publikace, které se umístily v  tradiční soutěži Nejkrásnější česká kniha roku. Do 53. ročníku soutěže se přihlásilo 255 titulů, z  nichž mezinárodní porota ocenila přes dvacet. Během zahájení výstavy se osobně představí autor Jan Čulimvský se svou knihou Póvl, jež získala první místo v  kategorii Bibliofilie a autorské práce.

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku vyhlašuje již od roku 1965 Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví.  O vítězných knihách rozhoduje mezinárodní odborná porota, která uděluje ocenění v  sedmi základních a několika specializovaných kategoriích. Mezi knihami o výtvarném umění zvítězila kniha o výtvarníku Svatopluku Klimešovi. Nejkrásnějším katalogem se stal průvodce výstavou Magdaleny Jetelové, který si odnesl cenu i za polygrafické zpracování. Mezi odbornými publikacemi se ujala kniha Cirkus Pictus, která sleduje reflexi cirkusového světa v českém výtvarném umění a literatuře. Nejkrásnější knihy pro děti a mládež pocházejí z  nakladatelství Baobab, které obsadilo první tři místa. V  kategorii krásné literatury se na prvním místě umístila kniha Paci, paci, pacičky, jež vyniká svým výrazným typografickým zpracováním.

V  Knihovně Moravské galerie se budou kromě oceněných knih prezentovat i publikace, které porota vybrala do užšího výběru: „Mezi nominované knihy se dostal i katalog úspěšné výstavy Paneland a monografie Karel Otto Hrubý, na jejímž vydání se Moravská galerie podílela. Návštěvníci budou mít možnost listovat ve více jak  padesáti knihách, katalozích a bibliofiliích,“ doplňuje vedoucí knihovny Moravské galerie Judita Matějová.

V  rámci zahájení výstavy se představí Jan Čumlivski se svou knihou Póvl, kterou sám ilustroval, svázal a vydal. Jan Čulimvski (1978) studoval maďarskou filologii a kulturologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, animaci, písmo a typografii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v  Praze, absolvoval stáže v Budapešti, Berlíně, Petrohradě a New Yorku. V  roce 2005 získal v  Nejkrásnější české knize 1. místo ve studentské kategorii, v  roce 2011 3. místo v  didaktické kategorii (společně s Karlem Halounem). Realizoval několik autorských knih.Tip na vánoční dárek: Premiéra koncertního provedení oratoria Saul s Adamem Plachetkou, Andreasem Schollem a dalšími špičkovými hudebníky

Sólista Metropolitní opery New York Adam Plachetka, světová kontratenorová legenda Andreas Scholl a špičkový soubor Czech Ensemble Baroque pod taktovkou Romana Válka na jednom jevišti! Chcete-li milovníky hudby potěšit mimořádně intenzivním zážitkem, nadělte jim pod vánoční stromeček vstupenku na premiéru koncertního provedení vrcholného oratoria Georga Friedricha Händela Saul. Jedna z  nejvýznamnějších hudebních událostí roku 2019 se odehraje 16. ledna v  brněnském Besedním domě.

Händelovo tříaktové oratorium Saul bylo poprvé uvedeno v  Královském divadle v  Londýně 16. ledna 1739, v  Brně tedy zazní přesně po 280 letech. Spolu s Adamem Plachetkou a Andreasem Schollem se v  doprovodu Czech Ensemble Baroque představí sopranistky Natalie Rubis, Kristýna Vylíčilová, polský tenorista Krystian Adam a další renomovaní pěvci. Libreto Charlese Jennense dějově vychází z biblických událostí, konkrétně První knihy Samuelovy. Příběh Saula, prvního krále Izraele, vykresluje přerod přátelství a obdivu zamýšleného Saulova následníka Davida v závist a nenávist, která je nakonec příčinou zkázy velkého panovníka. V dramatu se objevují také mytické postavy čarodějnice z Endoru a ducha proroka Samuela, kterého čarodějnice vyvolá z mrtvých. Pro Händela typická velká sborová čísla patří k tomu nejdramatičtějšímu, co napsal.

Předprodej vstupenek na https://www.smsticket.cz/